epomiar.pl

Sterowanie i monitoring telemetryczny dla SUW Padew Narodowa. Realizacja 2009 r.

 1. Komunikacja systemu zaopatrzenia w wodę
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi systemów wodno-kanalizacyjnych jest monitoring i rejestracja stanu obiektów oraz sieci wodociągowej.

  Poniżej przedstawiony został schemat ideowy komunikacji opartej na systemie GPRS z wykorzystaniem APN epomiar.pl. Komputer bazowy łączy się z poszczególnymi urządzeniami technologicznymi poprzez terminale Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o ich aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięciach sterowników. Wykorzystane terminale GPRS zapewniają zdarzeniową i okresową transmisję danych. Informacje poddawane są weryfikacji i zapisywane na dysku twardym.

  [Rozmiar: 31859 bajtów]


  Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania personelu wykwalifikowanego pod kątem eksploatacji i konserwacji stacji dyspozytorskich. Poprzez zastosowanie transmisji SSL opartej na certyfikatach świadczona usługa hostingu zapewnia ochronę przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych.

  Uprawniony użytkownik systemu może wysłać zapytanie o podstawowy stan obiektu monitorowanego na dwa sposoby zadzwonić na numer telefonu karty SIM systemu lub wysłać SMS. Skutkiem jest SMS zwrotny wysłany przez system monitorujący z bieżącym stanem obiektu: stan pracy urządzeń, stan awarii urządzeń, najważniejsze wielkości mierzone, stan zasilania, poziom sygnału GSM, zawartość licznika SMS, wartości nastaw technologicznych, i wiele innych dostosowanych do procesu technologicznego i indywidualnych wymagań użytkownika.

 3. Aplikacja http://epomiar.pl
 4. Główną stroną jest "STATUS", która pozwala zapoznać się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami.

  [Rozmiar: 46359 bajtów]


  Kolejna strona "SUW" zawiera uproszczony schemat technologiczny stacji uzdatniania wody. Pozwala on na zapoznanie się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami. Wszystkie najważniejsze sygnały są widoczne na ekranie w postaci wyświetlaczy graficznych i komunikatów tekstowych. Graficznie przedstawiono stan każdej pompy.

  [Rozmiar: 34483 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie.

  [Rozmiar: 28048 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMÓW BIEŻĄCYCH" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 21729 bajtów]


  Na stronie "ALARMY HIST." istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

  [Rozmiar: 24564 bajtów]


  Kolejną jest strona "ZDARZENIA", która zawiera listę zdarzeń wynikających z pracy stacji i obsługi komputera:

  • załączenia/wyłączenia wszystkich urządzeń podłączonych do sterownika,
  • zmiany stanów łączników na elewacji rozdzielni (np. tryb ręczny/ automatyczny),
  • zmiany trybów pracy urządzeń, grup technologicznych (np. praca naprzemienna/razem),
  • zmiany wartości nastaw sterujących pracą systemu automatyki,
  • wszystkie czynności związane z obsługą wizualizacji wykonywane przez osoby upoważnione (logawania, zmiany nastaw, wyłączanie i załączanie urządzeń, tworzenie raportów).
  Można wygenerować raport zdarzeń, które wystąpiły w określonym dniu.

  [Rozmiar: 37330 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 27592 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport okresowy od dnia 01.08.2009 do dnia 20.08.2009. Zawiera informacje dotyczące całkowitego licznika wysyłanych SMS-ów oraz całkowitego licznika wysyłanych i odbieranych danych GPRS.

  [Rozmiar: 26204 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących SUW Padew Narodowa.

  [Rozmiar: 26204 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został przykład raportu ciągłości danych.

  [Rozmiar: 32608 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone