epomiar.pl

Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych w Kędzierzynie Koźlu

W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych istotnym zagadnieniem jest kontrola poszczególnych obiektów (przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, itp.), które mogą być oddalone od siebie o wiele kilometrów. System monitoringu i zdalnego sterowania składa się z automatyki, systemów informatycznych i transmisji danych sterujących i pomiarowych. W zależności od potrzeb może współpracować z istniejącymi systemami na obiektach lub działać niezależnie. Wprowadzanie takich systemów ma na celu poprawę jakości pracy oraz obniżanie kosztów przedsiębiorstwa. Dzięki zautomatyzowaniu procesu technologicznego, skróceniu czasu potrzebnego na dostęp do informacji, a tym samym przyspieszeniu reakcji nadzoru na stany awaryjne.

 1. Schemat komunikacji
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi obiektów jest ich monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

  Poniżej przedstawiony został schemat ideowy komunikacji opartej na systemie GPRS z wykorzystaniem APN epomiar.pl. Komputer bazowy łączy się z poszczególnymi urządzeniami technologicznymi poprzez terminale Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o ich aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięciach sterowników. Wykorzystane terminale GPRS zapewniają zdarzeniową i okresową transmisję danych. Informacje poddawane są weryfikacji i zapisywane na dysku twardym.

  [Rozmiar: 42279 bajtów]


  Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu (komputery, telefony komórkowe, itp.) poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu.

 3. Aplikacja https://epomiar.pl

 4. Ekran "HOME" pełni rolę strony głównej wizualizacji, która pozwala zapoznać się z aktualnymi ciśnieniami na wybranych obiektach.

  [Rozmiar: 26488 bajtów]


  Poniżej znajduję się dokładna lista z poszczególnymi parametrami (temperatury, ciśnienia, przepływy, wilgotności, sprawności pomp, itd.) na obiektach.

  [Rozmiar: 45845 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie. Poniżej przykładowy wykres przepływu wody na ZUW Dunikowskiwego.

  [Rozmiar: 30572 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 23227 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport okresowy od dnia 05.09.2009 do dnia 06.09.2009. Zawiera informacje dotyczące licznika wysyłanych SMS-ów oraz licznika wysyłanych i odberanych danych GPRS.

  [Rozmiar: 48660 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMY" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 14830 bajtów]


  Na stronie "ALARMY HIST." istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia. Poniżej przykład raportu z od dnia 05.08.2009 do dnia 10.09.2009.

  [Rozmiar: 42846 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT DANYCH" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących MWiK w Kędzierzynie Koźlu.

  [Rozmiar: 23316 bajtów]


  Poniżej przedstawiony został przykładowy export danych archiwalnych dotyczących obiektu PMS1.

  [Rozmiar: 34900 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone