epomiar.pl

Sterowanie i monitoring telemetryczny dla stacji uzdatniania wody w gminie Somianka. Realizacja 2009 r.

 1. Komunikacja systemu zaopatrzenia w wodę
 2. Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi systemów wodno-kanalizacyjnych jest monitoring i rejestracja stanu obiektów oraz sieci wodociągowej.

  Poniżej przedstawiony został schemat ideowy komunikacji opartej na systemie GPRS z wykorzystaniem APN epomiar.pl. Komputer bazowy łączy się z poszczególnymi urządzeniami technologicznymi poprzez terminale Siemens/Cinterion TC65T, z których otrzymuje informacje o ich aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięciach sterowników. Wykorzystane terminale GPRS zapewniają zdarzeniową i okresową transmisję danych. Informacje poddawane są weryfikacji i zapisywane na dysku twardym.

  [Rozmiar: 23742 bajtów]


  Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania personelu wykwalifikowanego pod kątem eksploatacji i konserwacji stacji dyspozytorskich. Poprzez zastosowanie transmisji SSL opartej na certyfikatach świadczona usługa hostingu zapewnia ochronę przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych.

  Uprawniony użytkownik systemu może wysłać zapytanie o podstawowy stan obiektu monitorowanego na dwa sposoby zadzwonić na numer telefonu karty SIM systemu lub wysłać SMS. Skutkiem jest SMS zwrotny wysłany przez system monitorujący z bieżącym stanem obiektu: stan pracy urządzeń, stan awarii urządzeń, najważniejsze wielkości mierzone, stan zasilania, poziom sygnału GSM, zawartość licznika SMS, wartości nastaw technologicznych, i wiele innych dostosowanych do procesu technologicznego i indywidualnych wymagań użytkownika.

 3. Aplikacja http://epomiar.pl
 4. Główną stroną jest "STATUS", która pozwala zapoznać się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami.

  [Rozmiar: 51913 bajtów]


  Kolejna strona "SUW" zawiera uproszczony schemat technologiczny stacji uzdatniania wody. Pozwala on na zapoznanie się z aktualnym stanem urządzeń, wybranymi parametrami i alarmami. Wszystkie najważniejsze sygnały są widoczne na ekranie w postaci wyświetlaczy graficznych i komunikatów tekstowych. Graficznie przedstawiono stan każdej pompy.

  [Rozmiar: 37288 bajtów]


  Ekran synoptyki filtrów pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem, wybranymi parametrami i alarmami.

  [Rozmiar: 35694 bajtów]


  Ekran synoptyki zbiornika pozwala na zapoznanie się z aktualnym stanem, wybranymi parametrami i alarmami. Do sterowania pomp głębinowych wykorzystywany jest poziom wody w zbiorniku wody czystej pokazany w postaci liczbowej jak również w postaci procenta wypełnienia prostokąta reprezentującego zawartość zbiornika.

  [Rozmiar: 33382 bajtów]


  Ekran pomp sieciowych pozwala zapoznać się ze stanem elementów związanych z tłoczeniem wody do wodociągu. Przedstawia stan sygnałów obiektowych i alarmowych dotyczących pomp sieciowych oraz przetwornicy częstotliwości (falownika). Graficznie przedstawiono stan każdej pompy.

  [Rozmiar: 35932 bajtów]


  Kolejną jest strona "TRENDY", którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Istnieje możliwość zmiany skali wykresu, zmiany początku wykresu oraz zmiany czasu przedstawionego na wykresie.

  [Rozmiar: 39681 bajtów]


  Następna jest strona "ALARMÓW BIEŻĄCYCH" zawiera ona dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

  [Rozmiar: 27656 bajtów]


  Na stronie "ALARMY HIST." istnieje możliwości wygenerowania raportu alarmów i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

  [Rozmiar: 50888 bajtów]


  Kolejną jest strona "ZDARZENIA", która zawiera listę zdarzeń wynikających z pracy stacji i obsługi komputera:

  • załączenia/wyłączenia wszystkich urządzeń podłączonych do sterownika,
  • zmiany stanów łączników na elewacji rozdzielni (np. tryb ręczny/ automatyczny),
  • zmiany trybów pracy urządzeń, grup technologicznych (np. praca naprzemienna/razem),
  • zmiany wartości nastaw sterujących pracą systemu automatyki,
  • wszystkie czynności związane z obsługą wizualizacji wykonywane przez osoby upoważnione (logawania, zmiany nastaw, wyłączanie i załączanie urządzeń, tworzenie raportów).
  Można wygenerować raport zdarzeń, które wystąpiły w określonym dniu.

  [Rozmiar: 47533 bajtów]


  Strona "RAPORTY" umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

  [Rozmiar: 35960 bajtów]


  Poniżej pokazany jest przykładowy raport okresowy wodomierzy od dnia 03.03.2010 do dnia 04.03.2010.

  [Rozmiar: 32991 bajtów]


  Kolejna strona "EXPORT" umożliwia jak nazwa wskazuje export danych archiwalnych dotyczących stacji uzdatniania wody w gminie Somianka.

  [Rozmiar: 34278 bajtów]
© epomiar.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone